ELELE DESTEK

Diyalog İçin Kültür ve Sanat: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Nedir?

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog (elele) Projesi” kapsamında yer alan bir alt-hibe programıdır. Öncelikli amacı Kurumsal Kapasite Geliştirme olan bu programla, kültür ve sanat alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerin çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ELELE DESTEK’ten alt – hibe almaya hak kazanan STÖ’ler için Çevrimiçi Eğitim ve Koçluk Programı da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Hibe alan kurumların bu programa katılmaları zorunludur.

Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog Projesi süresi içerisinde iki ayrı alt-hibe çağrısında bulunulacaktır. Bu çağrılar kapsamında toplam 1.000.000 Avro tutarında alt-hibe desteği sağlanacaktır.

Elele destek kapsamında Türkiye genelinde toplam 40 ila 66 STÖ desteklenecektir.

Üçüncü çağrıda desteklenecek proje süreleri 6 ay olacaktır.

Neleri Kapsar?

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel/kolektif ve yaratıcı/sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerin organizasyonel ve kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.

Yerel STÖ’ler programın öncelikli grubunu oluşturmaktadır. Bu alt-hibe desteği, fon kaynaklarına erişim olanakları görece daha kısıtlı olan yerel STÖ’lerin kapasite geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimlerine destek olacaktır.

Alt – hibeye başvurmak isteyen STÖ’lerinin teklifleri, aşağıdaki beklenen amaçlar ve çıktı doğrultusunda sunulmalıdır:

 Genel amaç (Yaratılmak istenen etki): Türkiye ‘deki 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin sosyal dışlanmasını azaltmak.

 Özel amaç (Beklenen sonuç): 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve inançlar arası diyaloğun artması.

 Beklenen çıktı: Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri düzenleyen STÖ’leri için güçlendirilmiş örgütsel kapasite.

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir:

 Yönetişim Kapasitesi

 İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi

Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi

 Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi

 Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi

Kimler Faydalanabilir?

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum Örgütleri başvuru yapabilir:

 Dernek

 Vakıf

 Kâr amacı gütmeyen kooperatif

Alt-hibe başvurusu yapabilmek için başvuru sahibi ve varsa eş–başvuran(lar) aşağıdaki koşulları sağlamalıdırlar:

 Kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde kârın hissedarlara dağıtılmasını engelleyen bir hüküm bulunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu yoluyla kârının hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu, kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını ‘gayrikabili rücu’ karar altına almış olmalıdır. (Varsa bu kararın ticari sicil gazetesinde yayınlanmış örneği sunulmalıdır.)

 Sivil Toplum Örgütlerinin şubeleri bağımsız olarak alt-hibe başvurusu yapabilirler. Bir çağrı döneminde aynı STÖ’ne bağlı en fazla 2 şube destek alabilir. Temsilciliklerin başvurusu kabul edilmez. STÖ’lerinin genel merkezi ve şubeleri aynı projede başvuru sahibi ve eş-başvuran olarak yer alamaz.

 Başvuru sahibi ve varsa eş – başvuran(lar) sunduğu projeyi uygulayabilecek yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliklere, uzmanlığa ve niteliklere sahip olmalıdırlar.

 Başvuru yapacak olan Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye’de kurulmuş ve minimum 3 yıldır faaliyet gösteriyor olmalıdır. İnisiyatif, girişim, grup, ağ, platform, sivil toplum koalisyonu gibi yapıların devamı olarak sonradan tüzel kişilik kazanmış olan fakat 3 yıldan daha az bir süredir faaliyet gösteren STÖ’ler de başvuru yapabilirler. Bu durumda olan STÖ’leri geçmişteki alan çalışmalarını ve faaliyetlerini belgeleyebilmelidirler (faaliyet raporları, toplantı tutanakları, varsa uyguladıkları projelerin başvuru formları ve proje raporları, fotoğraflar, vb.).

 Başvuru sahibi STÖ istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu ölçüt, eş-başvuranlar için aranmaz.

Hangi Tür Faaliyetler Uygundur?

STÖ’leri, belirtilen genel ve özel amaç kapsamında kısıtlama olmaksızın aşağıda belirtilen alanlarda teklif sunabilir:

1. Yönetişim Kapasitesinin Geliştirilmesi:

 İç yönetişim, finans ve proje yönetimi, fon yaratma, fon çeşitlendirme, iletişim ve görünürlük konularında kapasite geliştirmek için strateji ve eylem planları geliştirme ve bunların uygulanması,
Demokratik iç yönetimin geliştirilmesi, karar alma mekanizma süreçlerinin iyileştirilmesi, kadınların, gençlerin ve engellilerin temsil hakkının arttırılması yoluyla iç demokrasinin güçlendirilmesi,
 Problem çözme, stratejik analiz ve politika yapma becerilerinin geliştirilmesi,
 Özel önlemler ve eylemler ile kapasite geliştirme yoluyla yerelde hizmet sunma konusunda STÖ’lerinin kapasitesinin geliştirilmesi.

2. İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi:

 Etkin gönüllülük/üyelik için STÖ’lerinin insan kaynakları yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve üye/gönüllü/destek grupları arasındaki bağların güçlendirilmesi,
 Etkin gönüllülük/üyelik için STÖ’lerinin insan kaynakları yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve üye/gönüllü/destek grupları arasındaki bağların güçlendirilmesi,
STÖ’ler için işe alım ve istihdam mekanizması veya prosedürlerinin geliştirilmesi.

3. Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesinin Geliştirilmesi:

 Sanat ve kültür etkinlikleri düzenlemek için toplantıların organizasyonu.

4. Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesinin Geliştirilmesi

 STÖ tarafından yürütülen çalışmaların görünürlük ve tanıtımı için iletişim ve teknoloji becerilerini geliştirilmesi.

5. Hareketlilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

 Kültür alanında ulusal veya uluslararası ağ toplantılarına katılım.

* Sunulacak proje teklifi tek bir faaliyetten oluşmamalıdır. Ön görülen faaliyetler, proje teklifinde belirtilen sonuçlarla ilişkili olmalıdır.

Hangi Maliyetler Uygundur?

 Etkinlikler için ses ve ışık sistemleri gibi teknik alt yapı kira maliyetleri,

 Dijital araçlara üyelik giderleri, bilgisayar yazılımları, web sitesi, barındırma (hosting), tasarım ve yazılım için ürün ve hizmet alım maliyetleri,

 Gerçekleştirilecek faaliyetin içeriğine yönelik ve kültür – sanat çalışmaları ile ilgili ekipman alımı (Toplam proje bütçesinin %30’unu geçmemelidir.),

 Broşür, el ilanı, afiş, poster, rapor baskı maliyetleri,

 Kültür alanında ulusal ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım ve konaklama (Toplam proje bütçesinin %15’ini geçmemelidir.),

Kültür alanında uluslararası ağ toplantılarına katılım için; eğitim ücreti, ulaşım ve konaklama maliyetleri (Toplam proje bütçesinin %25’ini geçmemelidir.),

 Kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık/danışman hizmet alımı,

Kapasite geliştirmeye yönelik eğitim, seminer, çalıştay, atölye, toplantı, v.b. gibi etkinlikler için alan/yer kirası veya toplantı paketi,

 Kültür ve sanat etkinlikleri için alan/yer kirası,

 Etkinliklerin ve farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaların reklam, tanıtım ve görünürlük maliyetleri

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği, alt–hibenin sözleşme makamıdır ve ELELE DESTEK kapsamında idari ve mali uygulamasından sorumludur. Başvurular www.elele.eu web sitesinde yer alan “Hibe Yönetim Sistemi” üzerinden 01.06.2023 – 15.06.2023 tarihleri arasında (saat 23:59 ‘a kadar) çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru sahipleri proje teklifini sunabilmek için bu sisteme kayıt olmalıdır. Birinci ve ikinci çağrıda hibe almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri, bu çağrı için aynı kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilirler.

Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Son başvuru tarihi itibariyle gelen başvurular idari ve teknik olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Kazanan başvurular www.elele.eu sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilir.

Bilgi Talep Etme Süreci Nasıl İşler?

Başvuru süreci ile ilgili sorularınızı hibe@elele.eu mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. Başvuru süreci içerisinde telefon yoluyla soru kabul edilmeyecektir. Sık Sorulan Sorular ve cevapları websitemizde ilan edilecektir. Başvuru rehberinde belirtilen tarihlerde 3 kez bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Bu web sitesi, Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir.
Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğindeki konsorsiyum sorumludur. 
İçerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.