ELELE DESTEK HİBE PROGRAMI
 KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (“Dernek” veya “GSM”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından verilen alt – hibeye başvurunuz kapsamında;

  • GSM tarafından yürütülen ELELE DESTEK Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilmesi,
  • Verilen kişisel verilerin doğruluğunun kontrolünün sağlanması,

Başvurulara ait iletişimin sağlanması ve yürütülmesi, amacıyla (“Amaç”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve Derneğin tarafı olduğu sözleşmelerden kaynaklanan raporlama gibi yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına, yürütülen projeler kapsamında yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik olan Sözleşme Makamlarına, bağımsız değerlendiricilerimize, Türkiye Avrupa Birliği Delegasyonuna, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, merkezi yurt dışında bulunan “contabo.com” çevrimiçi hizmet sağlayıcısına  Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından verilen alt – hibe kapsamında dijital olarak Hibe Yönetim Sistemi üzerinden toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçla da işlenebilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, merhaba@elele.eu e-posta adresinden Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.